Vergunningsvrij bouwen in Purmerend

In de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) is geregeld dat binnen randvoorwaarden een aantal specifieke bouwwerktypen zonder Omgevingsvergunning gebouwd mogen worden. Vergunningvrij bouwen wil echter niet zeggen ‘regelgevingvrij’ of ‘zonder architect’. Elk bouwwerk, al dan niet vergunningvrij, moet voldoen aan de minimale eisen als gesteld in het bouwbesluit. Dit zorgt dat ook vergunningvrije bouwwerken veilig, gezond en bruikbaar zijn. Ook dient er altijd rekening gehouden te worden met andere wetgeving zoals het burenrecht en mag een vergunningvrij bouwwerk niet in ernstige mate in strijd zijn met de redelijke eisen van welstand. EWP Ingenieurs kan u helpen een ontwerp te maken dat aan de eisen van vergunningvrije bouwwerken en de bouwregelgeving voldoet, adviseren op bouwtechniek, begeleiden van de aannemersselectie én er voor zorgen dat het ontwerp esthetisch past in haar omgeving.

BOR Artikel 2 en 3

Alle regels en bouwwerken omtrent vergunningvrij bouwen vindt u in de bijlage II waarnaar verwezen wordt door artikel 2 van het besluit omgevingsrecht (BOR). Dit is een weergave van het besluit omgevingsrecht over welke activiteiten Omgevingsvergunningvrij zijn. Deze lijst bestaat uit verschillende typen bouwwerken met de bijbehorende voorwaarden waaronder er vergunningvrij gebouwd mag worden. Daarnaast bestaat er het omgevingsloket, een online systeem waarmee naast de omgevingsvergunningen, ook een vrijblijvende check kan worden gedaan of uw plan vergunningvrij is. Dit wordt gedaan door middel van een aantal vragen ten aanzien van uw bouwplan op basis waarvan een beoordeling (wel/niet vergunningplichtig) wordt weergegeven.

Naast bovengenoemd biedt ook artikel 3 mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen. Hierbij dient u te voldoen aan een aantal voorwaarden als genoemd in het artikel én aan het vigerend bestemmingsplan.

Hieronder treft u een overzicht aan van de meest voorkomende vergunningvrije bouwwerken uit de lijst van bijlage II van de BOR; bijgebouwen, dakkapellen, erf- en perceelafscheidingen, zonnecollectoren en zonnepanelen met de daar bijbehorende regels.

Vergunningvrij bouwen van bijgebouwen

Onder bepaalde omstandigheden en regels mogen aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen worden gerealiseerd zonder omgevingsvergunning. Dit zijn de zogenaamde bijbehorende bouwwerken: een verzamelterm voor een uitbreiding van het hoofgebouw of bijgebouw waarvan het gebruik ten dienste staat van het hoofdgebouw.

Dakkapellen

Zonder vergunning is het plaatsen van een dakkapel toegestaan mits deze:

  • wordt geplaatst op het achterdakvlak of een dak dat niet naar openbaar toegankelijk gebied (een weg of toegankelijk groen) is gekeerd,
  • voorzien wordt van een plat dak,
  • niet hoger wordt dan 1,75 m gemeten vanaf de voet,
  • hierbij de onderkant tussen de 0,5 en 1 m boven de dakvoet ligt,
  • hierbij de bovenzijde op meer dan 0,5 m onder de daknok ligt,
  • hiervan de zijkanten op meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak liggen en
  • niet geplaatst wordt op een tijdelijke woning/woongebouw, vakantiehuis of een niet permanent bewoond gebouw.

Erf- en perceelafscheidingen

Veel voorkomende afscheidingen zijn vergunningvrij te plaatsen. Belangrijk hierbij, naast het soort afscheiding en de invloed op de directe omgeving, is dat u overlegt met uw buren. Zeker als het om een erfafscheiding gaat die geplaatst wordt op een erfgrens.

Zonnecollectoren en -panelen

Voor het opwekken van warmte of elektriciteit mogen onder de voorwaarden collectoren of panelen geplaatst worden.

Vrijblijvend advies

Wij adviseren u een online check doen, of kan EWP Ingenieurs u adviseren. Voor verschillende situaties dient er toch een Omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Meer informatie over vergunningvrij bouwen kunt u als brochure bekijken of downloaden op de site van de rijksoverheid.

Scroll naar boven