Privacyverklaring- en beveiligingsbeleid

Download als pdf

EWP Purmerend BV, gevestigd aan Gorslaan 12 1441 RG Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ewp.nl
Gorslaan 12
1441 RG Purmerend
Tel. 0299 424635

Mevrouw G.C. Mul-Terburg is de Functionaris Gegevensbescherming van EWP Purmerend BV. Zij is te
bereiken via administratie@ewp.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
EWP Purmerend BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
EWP Purmerend BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
EWP Purmerend BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten bij u af te leveren
– EWP Purmerend BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
– Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning en haalbaarheidsonderzoeken bij overheden, hebben wij een Burgerservicenummer nodig van de opdrachtgever.

Geautomatiseerde besluitvorming
EWP Purmerend BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van EWP Purmerend BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
EWP Purmerend BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
EWP Purmerend BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EWP Purmerend BV
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
EWP Purmerend BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door EWP Purmerend BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@ewp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. EWP Purmerend BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
EWP Purmerend BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met administratie@ewp.nl.

Elke medewerker heeft een eigen inlogprofiel. Bij het opstarten van een computer moeten de medewerkers een inlognaam en een wachtwoord invoeren. Ook vraagt bepaalde programmatuur om een inlognaam en wachtwoord en waar mogelijk met 2-stapsauthenticatie. Het pand is afgesloten en heeft beperkte toegang, dit geldt ook voor de serverruimte. EWP Purmerend BV gebruikt beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Op de website, Facebookpagina, LinkedIn en Instagrampagina van EWP Purmerend BV verschijnt met enige regelmaat beeldmateriaal van projecten. Daarbij wordt soms een (bedrijfs)naam of vestigingsplaats vermeld. Voor het plaatsen van deze gegevens is vooraf, indien van toepassing, toestemming gevraagd. Deze toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken door een mail te sturen naar administratie@ewp.nl.

Melding incident persoonsgegevens (datalek)
Ondanks de getroffen maatregelen kan het gebeuren dat er zich een incident voordoet rond de vastgelegde persoonsgegevens. Een datalek zal in bepaalde gevallen worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is aan de orde wanneer het lek leidt of kan leiden tot een aanzienlijke (kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het datalek zal daarnaast ook worden gemeld aan de betrokkene indien het ongunstige gevolgen zal hebben voor zijn of haar persoonlijke levenssfeer. Uiteraard wordt een incident grondig geëvalueerd en worden maatregelen genomen die herhaling van het incident zo goed mogelijk voorkomen. Wij leggen alle inbreuken in verband met persoonsgegevens vast in een intern register.

Scroll naar boven